Facultatea de Inginerie Electrică și Energetică

Condiții de admitere

Înscriere admitere

1. La unul dintre centrele de admitere
2. Online, prin intermediul platformei Enroll

Dosarul de înscriere online va conține copii scanate color ale tuturor documentelor, în format PDF, JPG sau PNG.
Dimensiunea maximă a unui document este de 5MB.
Pentru candidații înscriși online și admiși la forma fără taxă (buget), în dosarul fizic sunt necesare documentele de studii în original (diploma de bacalaureat, foaia matricolă)
Pentru candidații care au fost admiși la forma cu taxă, în dosarul de înscriere fizic nu sunt necesare documente de studii în original.

Locuri disponibile

Sesiunea iulie 2024

Facultatea Domeniul de studii universitare de masterat Programul de studii universitare de masterat LOCURI
buget taxă
Inginerie Electrică și
Energetică
Inginerie Electrică și
Energetică
Electrotehnică şi electronică de putere 40 15
Sisteme inteligente în ingineria electrică
Inginerie Electrică și
Energetică
Inginerie energetică Conducerea sistemelor electroenergetice 43 15

Documente necesare

1.Fișa de înscriere (aceasta va fi generată prin platforma Enroll, în urma completării tuturor informațiilor solicitate);
2. Copie diploma de licență sau diploma echivalentă (absolvenților din acest an li se acceptă adeverința de absolvire);
3. Copie după foaia matricolă cu notele obținute pe parcursul facultății;
4. Copie după cartea de identitate;
5. Copie după certificatul de naștere;
6. 4 fotografii tip diplomă;
7. Adeverință medicală eliberată de către medicul de familie din care să rezulte aptitudinea medicală pentru domeniile la care se înscrie candidatul. Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta adeverințe medicale vizate de medicul de familie în care se va preciza, în mod expres, gradul deficiențelor în funcție de localizarea acestora, pe baza diagnosticului stabilit de medicul specialist.
8. Declarație pe proprie răspundere autentificată la notar privind nefinanțarea/ finanțarea anterioară de la bugetul de stat pentru urmarea de studii universitare de master (În cazul candidaților care au absolvit facultatea înainte de 2024);
9. Dovadă scutire taxă de înscriere* (Dacă e cazul);

**Candidații admiși la studii universitare de master, în regim cu taxă, au obligația să prezinte, până cel târziu în ultima zi lucrătoare anterioară începerii anului universitar 2024-2025, la secretariatul facultății unde au fost admiși, diploma de licență/  Adeverința de absolvire pentru absolvenţii promoţiei 2024 și foaia matricolă în original (pentru validarea copiei depuse) sau să predea în același termen o copie legalizată după diploma de licență și foaia matricolă.

*Situații în care se poate solicita scutirea de taxă. Acte scutire taxă de înscriere

Sunt scutiti de plata taxei de inscriere, candidatii aflat in una din urmätoarele situatii:

  1. tinerii cu vârsta pană in 26 de ani, copii ai personalului didactic si didactic auxiliar din invatamântul preuniversitar, copii ai personalului din invatamântul superior, personal aflat in activitate sau pensionat din sistemul de invatământ. In aceast situatie, candidatul va anexa urmatoarele inscrisuri: adeverintã emis de institutia de invătământ care sã ateste situatia printelui/printilor;
  2. candidatul este angajat al UPT – in aceasta situatie va anexa adeverint care atest calitatea de angajat;
  3. copii cu vârsta de până 26 de ani, orfani de unul sau ambii parinti. In aceast situatie, candidatul va anexa in copie urmätoarele inscrisuri: certificatul/certificatele de deces al/ale pärintelui/părintilor;
  4. provin de un centru de plasament institutionalizat. In aceasta situatie, candidatul va anexa in copie urmätoarele inscrisuri: adeverint de centrul de plasament;
  5. räniti in lupta pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989: In aceast situatie, candidatul va anexa in copie urmätoarele inscrisuri: titlu emis conform Legii nr. 341/2004;
  6. copiii, cu vârsta de până in 26 de ani, proveniti din familii monoparentale. In aceast situatie, candidatul va anexa inscrisurile care probeaza că provine dintr-o familie monoparentalã (de exemplu – hotărârea judecätoreasca definitiva de divort a parintilor, insotita de o declaratie autentificata la notar a parintelui cu privire la existenta familiei monoparentale);
  7. persoanele aflate în risc de a-si pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situatii de boal, dizabilitate, sãrcie. In aceast situatie, candidatul va anexa inscrisurile care probeaza situatia sa materialã (documente medicale si declaratie privind numãrul de membri ai familiei, cu adeverinte din care rezult că venitul familiei este sub salariul minim pe economie, in ultimele 12 luni), din care comisia de admitere poate constata că plata taxei de înscriere este de natură a-l periclita capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice.

Calendarul admiterii

Sesiunea iulie 2024

Înscriere candidaţi:

28.06.2024 –  06.07.2024 până la ora 14:00 (online https://admitere.upt.ro/)

28.06.2024 –  06.07.2024 până la ora 14:00 (fizic în centrele de admitere din cadrul facultăților conform orar afișat)

28.06.2024 –  22.07.2024 până la ora 14:00 (online https://admitere.upt.ro/)

28.06.2024 –  22.07.2024 până la ora 14:00 (fizic în centrele de admitere din cadrul facultăților conform orar afișat)

Concurs de admitere (interviu):

08.07.2024 (luni) – 09.07.2024 (marți) sau

23.07.2024 (marti) – 24.07.2024(miercuri)

Rezultatele concursului:

09.07.2024, ora 18:00 sau

24.07.2024, ora 18:00

Definitivarea rezultatelor:

(runde de confirmări)

10.07.2024, ora 09:00 – 12.07.2024, ora 14:00

25.07.2024, ora 09:00 – 26.07.2024, ora 16:00

Sesiunea septembrie 2024

Înscriere candidaţi:

26.08.2024 – 12.09.2024 până la ora 14:00 (online https://admitere.upt.ro/)

05.09.2024 – 12.09.2024 până la ora 14:00 (fizic în centrele de admitere din cadrul facultăților conform orar afișat)

Concurs de admitere (interviu):

13.09.2024 (vineri)

Rezultatele concursului:

13.09.2024, ora 16:00

Definitivarea rezultatelor:

14.09.2024, 09:00 – 14:00;

16.09.2024, 09:00 – 16:00.

Centru de admitere

Facultatea de Inginerie Electrică și Energetică
Timișoara, Bd. Vasile Pârvan nr.2, parter, holul principal

Taxe

Taxa de înscriere: 150 de lei

Taxa de confirmare: 100 de lei
Taxa de confirmare asigură candidatului păstrarea locului la secțiunea la care a fost admis și trebuie achitată în termenul prevăzut în calendarul admiterii.

Studenții admiși în regim de finanțare fără taxă (buget) vor plăti doar taxele de înscriere, respectiv de confirmare a locului.

Taxele de admitere (înscriere/confirmare) se pot plăti:
1. ONLINE, cu cardul, prin intermediul platformei Enroll sau
2. În următorul cont deschis la UniCredit Bank*:

Universitatea Politehnica Timișoara
Cod FISCAL: 4269282
Cont IBAN: RO90 BACX 0000 0030 1782 5061 – Taxe de MASTER prin Ordin de plată


*În situația plății în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: ”M, ADM/CONF (se alege în funcție de tipul taxei – pentru taxa de înscriere se menționează ADM, iar pentru taxa de confirmare de menționează CONF) la … (se va menționa acronimul facultății) , CNP candidat, NUME candidat (se va menționa numele complet al candidatului)”.
Exemplu: M, ADM, IEE, 2900000000000, Ionescu Flavia Ionela

Accesează beneficii unice

Punem la dispoziție o infrastructură care garantează desfăşurarea în cele mai bune condiţii a activităţilor didactice, de cercetare și extracurriculare.