Facultatea de Automatică și Calculatoare

Condiții de admitere

Înscriere admitere

1. La centrul de admitere
2. Online, prin intermediul platformei Enroll

Dosarul de înscriere online va conține copii scanate color ale tuturor documentelor, în format PDF, JPG sau PNG.
Dimensiunea maximă a unui document este de 5MB.
Pentru candidații înscriși online și admiși la forma fără taxă (buget), în dosarul fizic sunt necesare documentele de studii în original (diploma de licență, foaia matricolă)
Pentru candidații care au fost admiși la forma cu taxă, în dosarul de înscriere fizic nu sunt necesare documente de studii în original.

Locuri disponibile

Sesiunea septembrie 2023

Facultatea Domeniul de studii universitare de masterat Programul de studii universitare de masterat LOCURI
buget taxă
Automatică și Calculatoare
Calculatoare şi tehnologia
informaţiei
Cloud Computing and Internet of Things (Procesare cloud și
internetul lucrurilor) – lb. engleză
25  5
Information Technology (Tehnologia informației) – lb. engleză 20 5
Machine Learning (Învățare Automată) – lb. engleză 30 5
Software Engineering (Inginerie software) – lb. engleză 30 5
Quantum Computing (Calcul quantic) – lb. engleză 20 5
Automatică și Calculatoare
Ingineria sistemelor Automotive Embedded Software (Sisteme încorporate pentru
domeniul auto) – lb. engleză
20 5
Ingineria sistemelor automate 25 5
Sisteme informatice aplicate în producţie şi servicii 30 5
Sisteme informatice în îngrijirea sănătăţii 25 5
Securitatea informațiilor și a sistemelor cibernetice 25 5
Game development (dezvoltare de jocuri video) – lb. engleză 20 20
Automatică și Calculatoare
Informatică Tehnologii informatice 30 5

 

Documente necesare

1. Fișa de înscriere (aceasta va fi generată prin platforma Enroll, în urma completării tuturor informațiilor solicitate);
2. Copie diploma de licență sau diploma echivalentă (absolvenților din acest an li se acceptă adeverința de absolvire);
3. Copie după foaia matricolă cu notele obținute pe parcursul facultății;
4. Copie după cartea de identitate;
5. Copie după certificatul de naștere;
6. 4 fotografii tip diplomă;
7. Adeverință medical eliberată de către medicul de familie din care să rezulte aptitudinea medicală pentru domeniile la care se înscrie candidatul. Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta adeverințe medicale vizate de medicul de familie în care se va preciza, în mod expres, gradul deficiențelor în funcție de localizarea acestora, pe baza diagnosticului stabilit de medicul specialist.
8. Declarație pe proprie răspundere autentificată la notar privind nefinanțarea/ finanțarea anterioară de la bugetul de stat pentru urmarea de studii universitare de master (În cazul candidaților care au absolvit facultatea înainte de 2024);
9. Dovadă scutire taxă de înscriere* (Dacă e cazul);

**Candidații admiși la studii universitare de master, în regim cu taxă, au obligația să prezinte, până cel târziu în ultima zi lucrătoare anterioară începerii anului universitar 2024-2025, la secretariatul facultății unde au fost admiși, diploma de licență/  Adeverința de absolvire pentru absolvenţii promoţiei 2024 și foaia matricolă în original (pentru validarea copiei depuse) sau să predea în același termen o copie legalizată după diploma de licență și foaia matricolă.

*Situații în care se poate solicita scutirea de taxă. Acte scutire taxă de înscriere
– Candidaţi orfani de ambii părinţi – Copii după certificatele de deces ale părinţilor;
– Candidaţi care provin de la o casă de copii – Adeverinţă de la casa de copii;
– Candidaţi orfani de un părinte decedat în Revoluţia din Decembrie 1989 – Copie a certificatului de deces al părintelui;
– Candidaţi care au fost răniţi în Revoluţia din Decembrie 1989 –Copie după certificatul medical sau după un alt act cu valabilitate legală;
– Candidaţi al căror părinte sau susţinător legal este angajat în sectorul învăţământ bugetar
– Adeverinţă de la locul de muncă al părintelui.

Calendarul Admiterii

Sesiunea iulie 2024

Înscriere candidaţi:

28.06.2024 –  06.07.2024 până la ora 14:00 (online https://admitere.upt.ro/)

28.06.2024 –  06.07.2024 până la ora 14:00 (fizic în centrele de admitere din cadrul facultăților conform orar afișat)

28.06.2024 –  22.07.2024 până la ora 14:00 (online https://admitere.upt.ro/)

28.06.2024 –  22.07.2024 până la ora 14:00 (fizic în centrele de admitere din cadrul facultăților conform orar afișat)

Concurs de admitere (interviu):

08.07.2024 (luni) – 09.07.2024 (marți) sau

23.07.2024 (marti) – 24.07.2024(miercuri)

Rezultatele concursului:

09.07.2024, ora 18:00 sau

24.07.2024, ora 18:00

Definitivarea rezultatelor:

(runde de confirmări)

10.07.2024, ora 09:00 – 12.07.2024, ora 14:00

25.07.2024, ora 09:00 – 26.07.2024, ora 16:00

Sesiunea septembrie 2024

Înscriere candidaţi:

26.08.2024 – 12.09.2024 până la ora 14:00 (online https://admitere.upt.ro/)

05.09.2024 – 12.09.2024 până la ora 14:00 (fizic în centrele de admitere din cadrul facultăților conform orar afișat)

Concurs de admitere (interviu):

13.09.2024 (vineri)

Rezultatele concursului:

13.09.2024, ora 16:00

Definitivarea rezultatelor:

14.09.2024, 09:00 – 14:00;

16.09.2024, 09:00 – 16:00.

Taxe

Taxa de înscriere: 150 de lei

Taxa de confirmare: 100 de lei
Taxa de confirmare asigură candidatului păstrarea locului la secțiunea la care a fost admis și trebuie achitată în termenul prevăzut în calendarul admiterii.
Studenții admiși în regim de finanțare fără taxă (buget) vor plăti doar taxele de înscriere, respectiv de confirmare a locului.

Taxele pentru studenții admiși în regim de finanțare cu taxă: 3.900 lei/ an

Taxele de admitere (înscriere/confirmare) se pot plăti:
1. ONLINE, cu cardul, prin intermediul platformei Enroll sau
2. În următorul cont deschis la UniCredit Bank*:

Universitatea Politehnica Timișoara
Cod FISCAL: 4269282
Cont IBAN: RO90 BACX 0000 0030 1782 5061 – Taxe de MASTER prin Ordin de plată


*În situația plății în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: ”M, ADM/CONF (se alege în funcție de tipul taxei – pentru taxa de înscriere se menționează ADM, iar pentru taxa de confirmare de menționează CONF) la … (se va menționa acronimul facultății) , CNP candidat, NUME candidat (se va menționa numele complet al candidatului)”.
Exemplu: M, ADM, AC, 2900000000000, Ionescu Flavia Ionela

Accesează beneficii unice

Punem la dispoziție o infrastructură care garantează desfăşurarea în cele mai bune condiţii a activităţilor didactice, de cercetare și extracurriculare.